Du 21 avr. 2025 au 23 avr. 2025 à Riyad, Arabie Saoudite