Du 1 nov. 2024 au 30 nov. 2024 à Riyad, Arabie Saoudite