Du 4 nov. 2024 au 7 nov. 2024 à Riyadh, Arabie Saoudite