Du 25 juin 2024 au 26 juin 2024 à Digital + Varsovie, Pologne