Du 11 nov. 2024 au 12 nov. 2024 à Riyad, Arabie Saoudite