Du 12 juin 2024 au 13 juin 2024 à Varsovie, Pologne